تبلیغات
تکنولوژی آموزشی و زبان انگلیسی - اولین همایش گفتمان تخصصی بررسی فرصت ها و چالش های موجود آموزش زبان انگلیسی در آموزش و پرورش

The First Conference on
 Investigating the Challenges and Status quo
 on ELT in Education System

گروه زبان انگلیسی استعدادهای درخشان (تیزهوشان) با همکاری تکنولوژی گروه های آموزشی شهرستان آمل اولین همایش گفتمان تخصصی بررسی فرصت ها و چالش های موجود آموزش زبان انگلیسی در آموزش و پرورش را روز پنج شنبه 93/12/21 از ساعت 8الی12 صبح در سالن اجتماعات شهید رجایی آمل برگزار گردند.

GOALS

 ICT Use in EFL Classes: A Focus on EFL Teachers,Barriers

Teaching Language Skills
Multimedia and Web-based CALL/MALL
Rrccent Approaches to ELT
Syllabus design and materials development